Privacyverklaring Cesar & Mensendieck therapie Joyce Ruys

Algemeen
Cesar & Mensendieck therapie Joyce Ruys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cesar & Mensendieck therapie Joyce Ruys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het aanmaken van uw dossier en de behandelovereenkomst (toestemmingsverklaring)
– het bijhouden van uw behandelproces
– het inplannen van een afspraak
– het verbeteren van onze dienstverlening
– het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens
– Burgerlijke staat
– Beroep
– Hobby’s
– Verzekeringsgegevens
– BSN
– ID of paspoortnummer

Bewaartermijn
Cesar & Mensendieck therapie Joyce Ruys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar, dit is de looptijd van een behandelovereenkomst conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@cesar-oss.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cesar & Mensendieck therapie Joyce Ruys verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cesar & Mensendieck therapie Joyce Ruys en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk bij ons indienen of sturen naar info@cesar-oss.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft dan ook het recht een klacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op:

Cesar & Mensendieck therapie Joyce Ruys, Schadewijkstraat 8, 5348 BC Oss, 0412-450222, info@cesar-oss.nl